شرکت ماشین های پلاستیک بادی پارس

شرکت دانش بنیان ماشین های بادی پلاستیکی پارس

شرکت ماشین های پلاستیک بادی پارس

شرکت دانش بنیان ماشین های بادی پلاستیکی پارس

قالب سازی

تولید ظروف پلاستیک

قالب گیری بادی (Blow molding ) را میتوان در فرآیندهای قالب گیری پلاستیک ها نیز طبقه بندی کرده زیرا در آن، ماده پلاستیکی داغ با اعمال فشار به بدنه یک قالب فرمدار چسبانده شده و فرم قالب را به خود میگیرد. ولی از آن جهت که در قالبگیری بادی، یک لوله پلاستیکی داغ به روش اکستروژن ایجاد شده و برای شکل دادن وارد قالب میشود، این روش جزء فرآیندهای اکستروژن پلاستیکها معرفی شده است.فرآیند قالبگیری بادی، شبیه به روش قالبگیری بطریها و دیگر ظروف شیشه ای مشابه است که در آن یک قطعه یا ظرف پلاستیکی توخالی ساخته میشود.یک لوله از جنس پلاستیک مذاب به داخل محفظه قالب اکسترود میشود و سپس هوای فشرده را به داخل لوله پلاستیکی وارد میکنند تا منبسط شده و به دیواره های قالب بچسبد. پس از خنک شدن قطعه کار میتوان قالب را باز کرده و آن را از قالب بیرون آورد.

قالب‌گیری تزریقی (:Injection molding) نوعی قالب‌سازی است که مواد مذاب مانند فلزات، شیشه و الاستومرها که عموماً پلاستیک هستند تحت فشار به‌داخل قالب تزریق می‌شود. این سیستم بر خلاف سیستم ریژه که مذاب تحت نیروی وزن خود بداخل قالب می‌رود امکانات تولید قطعات محکم و بدون مک می‌باشد. ریخته‌گری تزریقی بهترین راه تولید یک محصول پلاستیکی می‌باشد.

قالبگیری تزریقی بادی(Injection Blow Molding )یک روش دقیق در ساخت قطعات تو خالی پلاستیکی است، به طوری که میتوان ضخامت قطعهکار در نواحی مختلف را بخوبی کنترل کرد و همه قطعات تولیدی دارای ضخامت یکسانی خواهند بود.عیب مهم این روش این است که برای تولید قطعه، لازم است دو دست قالب ساخته شود، که یکی برای تولید پیش فرم (شکل…..) و دیگری برای تولید قطعهکار نهایی (شکل…..). قطعهکار پیش فرم را گرم کرده و در قالب بادی قرار میدهند. سپس هوای فشرده را به درون پیش فرم وارد میکنند تا منبسط شده وبه دیوارههای قالب بچسبد.